CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

THỰC TẬP QUỐC TẾ

Áp dụng đối với sinh viên quốc tịch Việt Nam

THỰC TẬP TẠI CHINA
Chưa áp dụng đối với sinh viên vietnam
THỰC TẬP TẠI MỸ
Chưa áp dụng đối với sinh viên vietnam
Du học Pháp 2021 2022 - Tour du lịch Phá

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

0