Du học Pháp | Đại học công lập Thạc sĩ Đại học | COMFORT

Du học Pháp | Đại học công lập Thạc sĩ Đại học | COMFORT

4,500€Price

Dịch vụ hỗ trợ định hướng và hỗ trợ Du học Pháp hệ Thạc sĩ, Đại học - Trường đại học công lập . Mức phí dịch vụ chỉ từ 4500€

Bậc học mong muốn
Ngày dự kiến bắt đầu khóa học
Năm học dự kiến
Trình độ tiếng Pháp hiện tại

EGE chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chi tiết trong Gói dịch vụ Comfort - Chương trình Du học

 

Sinh viên luôn có thể đính kèm thêm các dịch vụ bổ sung ( xem hỗ trợ cộng thêm )

 

Tham khảo các dịch vụ hoặc loại phí đặc biệt đã bao gồm trong gói dịch vụ tại mục " ĐẶC BIỆT "

EGE KHẮP NƠI . EGE NGAY TRONG TẦM TAY BẠN

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE VIETNAM TWITTER
  • EGE LinkedIn
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Hellèmmes, Lille, France

( Địa chỉ cũ : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0